Education

Qualifications Officer

Full Time

Bird Online Jobs

Swyddog Cymwysterau
Casnewydd, Cymru (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am ddau Swyddog Cymwysterau i ymuno â ni yn barhaol, llawn amser. Rydym yn falch o glywed gan y rhai sy’n chwilio am batrymau gweithio amgen, gan gynnwys rhannu swydd a rhan-amser, a byddwn yn edrych i drafod hyn yn y cyfweliad.

Y Manteision

– Cyflog o £32,460 – £39,690 y flwyddyn
– 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (a gwyliau cyhoeddus a chau swyddfeydd dros y Nadolig)
– Trefniadau gweithio hyblyg
– Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn hynod drefnus sydd â phrofiad o reoli prosiectau gamu i rôl hanfodol gyda’n sefydliad annibynnol.

Y Rôl

Fel Swyddog Cymwysterau, byddwch yn sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn diwallu anghenion dysgwyr yn effeithiol.

Byddwch yn cefnogi amrywiaeth o waith reoli prosiectau trwy gynllunio a threfnu gwaith, drwy helpu i lunio barnau a llywio penderfyniadau. Byddwch hefyd yn cefnogi y gwaith o ddarparu adborth i gyrff dyfarnu. Wrth ymgysylltu â chynghorwyr a rhanddeiliaid arbenigol, bydd angen i chi greu adroddiadau, cymryd nodiadau a chadw cofnodion.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

– Cynnal adolygiadau o gyrff dyfarnu, cymwysterau, prosesau, systemau a dogfennau
– Cyfrannu at reoli contractau gydag arbenigwyr allanol a darparwyr eraill
– Cefnogi prosiectau trawsbynciol
– Cyfrannu at raglenni adolygu, monitro a chydymffurfio

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cymwysterau, bydd angen:

– Profiad o weithio o fewn amgylchedd rheoli prosiect neu raglen strwythuredig ac effeithiol
– Profiad o adolygu gwybodaeth yn erbyn meini prawf i lunio barn
– Profiad o ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn cyd-destun ffurfiol
– Dealltwriaeth o dechnegau rheoli prosiect
– Y gallu i ddrafftio adroddiadau clir a chryno
– Sgiliau cyfathrebu rhagorol

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 30 Ionawr 2023.

Cynhelir cyfweliadau ar-lein neu yn ein swyddfa yn ystod yr wythnosau sy’n dechrau ar y 6ed a’r 13eg Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Prosiect Cynorthwyol, Swyddog Prosiect, Swyddog Perfformiad, neu Swyddog Sicrhau Ansawdd.

Felly, os ydych chi'n barod i gymryd eich cam nesaf fel Swyddog Cymwysterau, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Qualifications Officer
Newport, Wales (with hybrid working)

About Us

We are Qualifications Wales, the independent organisation responsible for regulating general and vocational qualifications in Wales. We focus on publicly funded qualifications, including GCSEs, A-Levels and vocational qualifications.

We are currently looking for two Qualifications Officers to join us on a permanent, full-time basis. We are happy to hear from those seeking alternative working patterns, including part-time and job shares, and will be looking to discuss this at interview.

The Benefits

– Salary of £32,460 – £39,690 per annum
– 30 days’ annual leave pro rata (plus public holidays and office closure at Christmas)
– Flexible working arrangements
– Civil Service Pension Scheme

This is an excellent opportunity for a highly organised individual with experience of project management to step into a vital role with our independent organisation.

The Role

As a Qualifications Officer, you will ensure that qualifications and the qualification system in Wales effectively meets the needs of learners.

You will support a range of project management through planning and organising work, help to form judgements and inform decision making and support the provision of feedback to awarding bodies. Engaging with expert advisors and stakeholders, you’ll produce reports, take notes and keep records.

Your role will also involve:

– Undertaking reviews of awarding bodies, qualifications, processes, systems and documents
– Contributing to the management of contracts with external experts and other providers
– Supporting cross-cutting projects
– Contributing to programmes of review, monitoring and compliance

About You

To be considered as a Qualifications Officer, you will need:

– Experience of working within a structured and effective project or programme management environment
– Experience of reviewing information against criteria to form a judgement
– Experience of engaging with stakeholders in a formal context
– An understanding of project management techniques
– The ability to draft clear and concise reports
– Excellent communication skills

The closing date for this role is the 30th January 2023.

Interviews will be held online or in our office during the weeks commencing the 6th and the 13th February 2023.

Other organisations may call this role Assistant Project Manager, Project Officer, Performance Officer, or Quality Assurance Officer.

So, if you’re ready to take your next step as a Qualifications Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency